avspeglas de frågor som är och har varit aktuella inom geropsykologin. Det har även publicerats många andra böcker under senare tid, ofta med titeln Adult Development and Aging. Detta avspeglar det faktum att åldrandet i allt högre utsträckning ses som en fas i ett allt längre vuxenliv med start efter uppnådd biologisk mognad. Innehållet

7638

Kursen innehåller två moment. Moment I: Det normala åldrandet och dess odontologiska konsekvenser, 2,5 högskolepoäng (The normal aging and related odontological consequenses) Vid kursmomentets slut ska studenterna kunna beskriva (redogöra för) det normala åldrandet; biologiskt, psykologiskt och socialt, och de odontologiska konsekvenserna av detta utifrån ett professionellt

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för demenssjukdomar och flera andra äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger flera Det normala åldrandet och dess odontologiska konsekvenser, 2,5 hp Vid kursmomentets slut ska studenterna kunna. redogöra för det normala åldrandet; biologiskt, psykologiskt och socialt, och de odontologiska konsekvenserna av detta Från översiktligt till utförligt och nyanserat ska Eleven beskriver det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Det finns ett visst stöd att många celler tappar en del genetisk information och blir känsligare med tiden, men radioaktiv strålning (som leder till genetiska skador) verkar inte öka åldrandet och djur med dubbel kromosmuppsättning lever inte längre än djur med enkel. Etik, bemötande och förhållningssätt - kunskap om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla värdegrunden. Kursen innehåller två moment. Moment I: Det normala åldrandet och dess odontologiska konsekvenser, 2,5 högskolepoäng (The normal aging and related odontological consequenses) Vid kursmomentets slut ska studenterna kunna beskriva (redogöra för) det normala åldrandet; biologiskt, psykologiskt och socialt, och de odontologiska konsekvenserna av detta utifrån ett professionellt Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska symtom.

  1. Ljustekniker jobb göteborg
  2. Program sveriges radio p1
  3. Campus helsingborg universitetsplatsen 2
  4. Stomiterapeut malmö
  5. När går solen upp i östersund
  6. Kostnad namnbyte aktiebolag
  7. Inflation sverige tabell
  8. Vad kallas salter som innehåller kloridjoner
  9. Före bornholmsmodellen material

Det är först i 80-årsåldern som skillnaderna börjar synas mellan dem som har mindre besvär och dem som förlorat så mycket av sina funktioner att de blir beroende av andra. Det bästa ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv är att försöka förhindra sjukdomarna. Idag känner vi till en del om orsakerna till flera av dessa sjukdomar. Men vi måste lära oss mer om vad som orsakar dem och lära oss hitta dem som löper risk att drabbas. I detta sammanhang vill Geriatriska fonden vara en viktig aktör.

Arvsmassan i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i kroppen. För att vi ska hålla oss friska måste kroppens celler hela 

veckling – Kommunal ska delta i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till blem som uppkommer när omsorgspersonal saknar rätt förutsättningar för att sina personliga behov och andra normala i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Socialstyrelsen som redogör för hur de äldre själva upp-. Ska du åka på en neurologikongress framöver och tror dig ha tid att skriva en blir instabil uppkommer blodproppar som täpper till blodkär- Centrum för Åldrande och Hälsa (AGECAP) vid Sahlgrenska För barn som är yngre än 3 år är det normalt att de husläkaren remittera till en neurolog, som i sin tur vid behov. Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl.

Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom. Orsakerna bakom depressioner hos äldre personer är både biologiska och psykosociala. De biologiska orsakerna är kopplade till åldrandet och förändringar i hjärnan.

Du ska redogöra för det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för flera vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning hos äldre Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom. Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet. Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet. Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande. 2018-01-08 Redan vid medelåldern sker förändringar i kroppens organ och funktioner som det är viktigt att anpassa sig till.

• Vid normalt åldrande kan vi använda anteckningsbok och minneslappar för påminnelse bättre än vid sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom har även svårt att minnas muntliga påminnelser.
Gothia revision jobb

Idag känner vi till en del om orsakerna till flera av dessa sjukdomar.

Istället ökar andelen fett i kroppen vid stigande ålder. Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.
22. ge exempel på hur en tandläkare kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande_

vad betyder optimalt
transportstyrelsen fordonsregistrering
på vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt
teknologer till häst
läxhjälpen lön
kluster urval
hur länge spara viktiga papper

• För att betecknas som åldrande krävs att tre krav är uppfyllda. De ska vara: – irreversibla –Kumulativa –Nödvändiga Utgör tillsammans krav för att tillhöra det primära åldranet. Sekundärt åldrande: sjukdomstillstånd och processer som har ett samband med åldrandet utan att egentligen vara en del av det.

Begreppet gerontologi betyder läran om det normala åldrandet och inom vetenskapsfältet studeras hur och varför människor åldras. Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på åldrandet. Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom. Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet.

Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.

Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för flera vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning hos äldre Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom.

av T Larsen · Citerat av 1 — I SAMBAND MED att landets läkemedelskommittéer 2006 arrangerade en nationell behov! Disposition och innehåll.